zabezpieczenia
antykorozyjne
i chemoodporne

najnowsze
technologie

Doświadczenie
i wiedza
techniczna

cięcie
wodą

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych byłych pracowników i współpracowników firmy LUKOR Sp. z o.o. oraz klientów firmy LUKOR Sp. z o.o.
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (RODO), firma LUKOR Sp. z o.o. informuje wszystkich byłych pracowników i współpracowników wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, jak również wszystkich klientów firmy LUKOR Sp. z o.o. o tym, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LUKOR Spółka z o.o. z siedzibą w Rogowcu (97-427) przy ulicy Instalacynej 16, NIP: 7712822400, REGON: 100733060, KRS: 0000335576.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO (dotyczy byłych pracowników i współpracowników firmy wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych),

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych z firmą LUKOR Sp. z o.o. umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO (dotyczy klientów firmy LUKOR Sp. z o.o.),

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa regulujących kwestię przechowywania akt osobowych pracowników (dotyczy byłych pracowników i współpracowników firmy LUKOR Sp. z o.o. wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych),

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa i zawartych z firmą LUKOR Sp. z o.o. umów regulujących kwestię wzajemnych praw i obowiązków (dotyczy klientów firmy LUKOR Sp. z o.o.),

Posiadają Państwo prawo:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) sprostowania swoich danych osobowych,

c) usunięcia swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),

e) przenoszenia swoich danych osobowych,

f) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy).

Wszelkie Oświadczenia dotyczące spraw określonych w pkt 4) osoby zainteresowane zobowiązane są składać w formie pisemnej w siedzibie Administratora danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.